Sök djur
Teman
Undervisning
WIKI
Året runt
Naturtyper
Djurriket
Djurnycklar
Frågesport
Spel
Personligt konto
Vägledning
Kontakt
Vem står bakom
 

Strandäng _

Strandängar är områden ute vid kusten där det växer gräs och blommor. För att bevara de öppna strandängarna behövs ofta kor eller andra betesdjur som håller buskar och högre örter borta.

Strandängar ligger så lågt att de ibland svämmas över med havsvatten. Det betyder att det bara kan växa speciella växter på stranden som kan tåla salt och fukt.

Strandängarna har stor betydelse för många fåglar. Vadare spatserar runt och letar efter föda, änder simmar där det finns lite vatten och gäss går och betar av gräset.


Djur som normalt finns i livsmiljön

Däggdjur

Dvärgnäbbmus

Grävling

Hermelin

Igelkott

Mullvad

Rådjur

Rödräv

Skogshare

Större skogsmus

Utter

Vanlig näbbmus

Vattennäbbmus

Vessla

Åkersork

Fåglar

Blå kärrhök

Bläsand

Brun kärrhök

Brushane

Drillsnäppa

Ejder

Fasan

Fjällvråk

Gravand

Grågås

Gräsand

Gulärla

Gök

Havstrut

Havsörn

Jorduggla

Kanadagås

Kattuggla

Korp

Kricka

Kråka

Kungsörn

Kärrsnäppa

Ljungpipare

Ormvråk

Pilgrimsfalk

Prutgås

Rödbena

Silltrut

Silvertärna

Skrattmås

Skärfläcka

Sparvhök

Stare

Storspov

Strandskata

Större strandpipare

Sånglärka

Sädgås

Tofsvipa

Tornfalk

Trana

Vigg

Vitkindad gås

Ängspiplärka

Kräldjur och groddjur

Grönfläckig padda

Huggorm

Klockgroda

Lökgroda

Sandödla

Skogsödla

Strandpadda

Insekter och spindeldjur

Amiral

Backgräshoppa

Citronfjäril

Flyttblomfluga

Grön ängsgräshoppa

Korsspindel

Kålfjäril

Liten guldvinge

Liten tåtelsmygare

Stinkslända

Tistelfjäril