Sök djur
Teman
Undervisning
WIKI
Året runt
Naturtyper
Djurriket
Djurnycklar
Frågesport
Spel
Personligt konto
Vägledning
Kontakt
Vem står bakom
 

Lövskog _

Över hälften av Sveriges landyta är täckt av skog. Skogen spelar en viktig roll för klimatet, den biologiska mångfalden, för rekreation och skogsbruk.

Lövträden här uppe i norr kännetecknas av att de tappar sina blad på hösten, för att stå helt kala under vintern. På våren slår nya blad ut. Men en lövskog kan även vara en ständigt grön skog året runt i varmare länder.

Både jordtyp och klimat påverkar vilken skog som kan växa i ett område. Skogarna i norra Sverige ser inte likadana ut som skogarna i södra Sverige. I fjällkedjan i norra Sverige finner vi fjällbjörkskogen. I fjällbjörkskogen växer fjällbjörken som anpassat sig till det tuffa klimatet. I södra Sverige finner vi lövskogar med olika sorters lövträd som bok, ek, lind, björk, ask, alm, lönn och al.

När bladen väl slagit ut i en bokskog har ljuset väldigt svårt för att nå ner till marken. Därför växer det väldigt få buskar och blommor i en bokskog. Men på våren, innan knopparna spricker och slår ut, passar vitsipporna på att blomma. Då kan hela marken fyllas av vita blommor.

En annan typ av skog är ekskogen som för det mesta växer på lite magrare jord. Ekarna skymmer inte lika mycket av ljusinsläppet som bokarna. Det gör att man ofta får se flera olika sorters buskar och blommor i en ekskog.

På fuktiga växtplatser längs sjöar och åar trivs alen. Alen växer även i rena alkärr och kan klara av att ha rötterna helt under vatten.

Nästan alla våra lövskogar är planterade. Man odlar alltså träd precis som man odlar grödor på åkrarna. När man har avverkat de äldre träden planterar man nya och låter dem växa upp. På några få platser finns det dock områden där skogen växer vilt som en sorts naturskog. Det kan vara sumpigare områden nära sjöar och åar, där träden får lov att sköta sig själva. Här föryngrar sig träden helt själva och de får lov att bli gamla.

Läs om några lövträd:
Al
Ask
Björk
Bok
Lind

Lövskog i Söderåsens nationalpark i Skåne
Lövskog i Söderåsens nationalpark i Skåne

Klicka för att se en kort film om lövskogen
Klicka för att se en kort film om lövskogen

Innan bladen slår ut på våren kan marken fyllas med vitsippor
Innan bladen slår ut på våren kan marken fyllas med vitsippor

Djur som normalt finns i livsmiljön

Däggdjur

Brun råtta

Brunbjörn

Bäver

Dovhjort

Dvärgfladdermus

Dvärgnäbbmus

Ekorre

Grävling

Hasselmus

Hermelin

Igelkott

Iller

Kronhjort

Lodjur

Mullvad

Mårdhund

Rådjur

Rödräv

Skogshare

Skogsmård

Skogssork

Stor fladdermus

Större skogsmus

Sydfladdermus

Utter

Vanlig näbbmus

Varg

Vattenfladdermus

Vattennäbbmus

Vattensork

Vessla

Vildkanin

Åkersork

Älg

Fåglar

Bergfink

Berguv

Bivråk

Björktrast

Blåmes

Bofink

Dalripa

Domherre

Duvhök

Entita

Fiskgjuse

Gransångare

Gravand

Grå flugsnappare

Gråhäger

Grönfink

Gröngöling

Grönsiska

Grönsångare

Gärdsmyg

Gök

Hornuggla

Järnsparv

Kattuggla

Koltrast

Korp

Kråka

Lövsångare

Mindre hackspett

Morkulla

Nötskrika

Ormvråk

Pilgrimsfalk

Ringduva

Råka

Röd glada

Rödhake

Rödstjärt

Skogsduva

Sparvhök

Spillkråka

Stare

Steglits

Storskarv

Större hackspett

Svartvit flugsnappare

Talgoxe

Taltrast

Trädgårdssångare

Trädkrypare

Kräldjur och groddjur

Huggorm

Kopparödla

Långbensgroda

Lövgroda

Mindre vattensalamander

Skogsödla

Snok

Större vattensalamander

Vanlig groda

Vanlig padda

Åkergroda

Ätlig groda

Insekter och spindeldjur

Amiral

Aurorafjäril

Bandkejsarfoting

Björkmätare

Björkskinnbagge

Björnspinnare

Brun stenkrypare

Bålgeting

Citronfjäril

Ekoxe

Fästing

Gräsgrön guldbagge

Grönt stinkfly

Jätteharkrank

Kartfjäril

Korsspindel

Krusbärsmätare

Ligustersvärmare

Läderlöpare

Lövgetingbock

Mygga

Mörk jordhumla

Noshornsbagge

Nötvivel

Ollonborre

Ormhalsslända

Påfågelöga

Röd skogsmyra

Sjuprickig nyckelpiga

Skogskackerlacka

Sorgmantel

Stinkslända

Stor kardinalbagge

Stor ättikfluga

Strimlus

Trädgårdsborre

Vanlig geting

Vanlig kloslända

Videsvärmare

Äpplevecklare

Blötdjur, kräftdjur och andra djur

Murgråsugga

Stor daggmask

Svart skogssnigel

Trädgårdssnäcka

Vinbergssnäcka