Sök djur
Teman
Undervisning
WIKI
Året runt
Naturtyper
Djurriket
Djurnycklar
Frågesport
Spel
Personligt konto
Vägledning
Kontakt
Vem står bakom
 

Äng _

Förr i tiden upptog ängen betydligt större arealer än vad den gör idag. Dess funktion var att producera vinterfoder åt de djur man födde upp. Hur stor yta äng man hade styrde hur många djur man kunna hålla över vintern. I sin tur styrde mängden djur hur mycket man kunde odla eftersom gödseln användes som växtnäring till åkrarna. I dagens moderna lantbruk finns det inte lika stor användning för ängen. Det har gjort att många ängar växt igen.

På en äng har det växt gräs och örter under många år. Ängen ger hö och den används ofta till bete för våra husdjur under sommaren. Hö används till exempel som foder till hästar och får under vintern när de inte kan äta gräs. På en äng där man tar hö och sen låter djuren beta finns det ett rikt växtliv och djurliv.

Växterna lockar till sig många smådjur som fjärilar och blomflugor. Insekterna lockar till sig insektsätande fåglar och mindre däggdjur som näbbmöss och de lockar i sin tur till sig större rovfåglar. Ängen får en egen näringsväv med dess djur och växter.

Många ängar ligger i områden som är ganska fuktiga, ofta vid sjöar eller åar. Det betyder att ängen kan svämmas över när vattnet står högt i ån eller sjön. Gyttja och slam sköljer in över ängen och fungerar som gödning.


Djur som normalt finns i livsmiljön

Däggdjur

Brun råtta

Brunbjörn

Dvärgnäbbmus

Ekorre

Grävling

Hermelin

Igelkott

Iller

Kronhjort

Lodjur

Mullvad

Mårdhund

Rådjur

Rödräv

Skogshare

Skogsmård

Större skogsmus

Sydfladdermus

Utter

Vanlig näbbmus

Vattennäbbmus

Vattensork

Vessla

Vildkanin

Åkersork

Älg

Fåglar

Berguv

Blå kärrhök

Bofink

Brun kärrhök

Enkelbeckasin

Fasan

Fjällvråk

Gravand

Grågås

Gråhäger

Gräsand

Grönfink

Kanadagås

Kattuggla

Korp

Kricka

Kråka

Kungsörn

Kärrsnäppa

Kärrsångare

Ladusvala

Ormvråk

Rapphöna

Råka

Röd glada

Sothöna

Sparvhök

Stare

Steglits

Storspov

Större strandpipare

Sånglärka

Sädesärla

Tofsvipa

Tornfalk

Törnskata

Vit stork

Vitkindad gås

Ängspiplärka

Kräldjur och groddjur

Grönfläckig padda

Hasselsnok

Huggorm

Klockgroda

Kopparödla

Långbensgroda

Lökgroda

Lövgroda

Mindre vattensalamander

Sandödla

Skogsödla

Snok

Strandpadda

Större vattensalamander

Vanlig groda

Vanlig padda

Åkergroda

Ätlig groda

Insekter och spindeldjur

Allmän bastardsvärmare

Amiral

Aurorafjäril

Backgräshoppa

Björnspinnare

Brun stenkrypare

Citronfjäril

Flyttblomfluga

Fyrfläckad trollslända

Fästing

Getingspindel

Gräsgrön guldbagge

Grön vårtbitare

Grön ängsgräshoppa

Grönt stinkfly

Honungsbi

Husfluga

Jätteharkrank

Korsspindel

Kålfjäril

Liten guldvinge

Liten påfågelspinnare

Liten tåtelsmygare

Lövgetingbock

Mörk jordhumla

Nässelfjäril

Ollonborre

Puktörne blåvinge

Påfågelöga

Rovspindel

Röd flickslända

Sandtordyvel

Sjuprickig nyckelpiga

Skogskackerlacka

Slåttergräsfjäril

Spottstrit

Stinkslända

Stor lysmask

Stor vårtbitare

Stor ättikfluga

Svartklubbig dödgrävare

Tistelfjäril

Tripsar

Trädgårdsborre

Trädgårdsmyra

Vanlig geting

Vanlig tvestjärt

Blötdjur, kräftdjur och andra djur

Stor bärnstenssnäcka

Stor daggmask

Trädgårdssnäcka